Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr 10/2017
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla Gm.
Wejherowo
30.08.2017 więcej
Uchwała nr 9/2017
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za rok
2016.
17.05.2017 więcej
Uchwała nr 8/2017
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Komunalnego
Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni za rok 2016.
17.05.2017 więcej
Uchwała nr 7/2017
W sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.
27.03.2017 więcej
Uchwała nr 3/2017
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekó dla Gminy
Wejherowo
06.03.2017 więcej
Uchwała Nr 826/IX/2017
w sprawie: zmian w "Regulaminie świadczenia usług w Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez
"EKO DOLINA" Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach"
28.02.2017 więcej
Uchwała nr 1/2017
W sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych "PEKO" Sp. z o.o. w Kosakowie
16.01.2017 więcej